Τέσσερις προσλήψεις στον δήμο Σπάρτης

Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών ανακοίνωσε ο δήμος Σπάρτης. Πρόκειται για μία θέση ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών και μία ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από την Παρασκευή 10/4 έως και Μ. Τετάρτη 15/4.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου στο τηλέφωνο 27310 81866 (εσωτ. 117, 116).