Ταΰγετος

Ο χιονισμένος Ταΰγετος από τη Σελλασία (πατήρ Νικόλαος Τσέτσεκας)