Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24/7 και ώρα 18.00′ για λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου. Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/3/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο δήμο Μονεμβασίας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και εγκρίσεως των όρων αυτής, για το έργο “Ωρίμανση έργων δήμου Μονεμβασίας για την υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020” – Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (ολοκλήρωση β’ φάσης), προϋπολογισμού 3.146.680,83 ευρώ”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

6. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Επισκευή ανωδομής λιμένα στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας”. (Χριστάκος Σταύρος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών”. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)”. (Κουτσονικολής Χαρ.).

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης”. (Κουτσονικολής Χαρ.).

10. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης”. (Κουτσονικολής Χαρ.).

11. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου”. (Κουτσονικολής Χαρ.).

12. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου”. (Κουτσονικολής Χαρ.).

13. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαρ.).

14. Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

15. Περί αναπλάσεως της πλατείας Λαμποκάμπου από το σύλλογο “Η Φρέγκρα” (εξ αναβολής). (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

16. Περί εγκρίσεως χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην ΤΚ Μονεμβασίας, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδρομή. (αντιδήμαρχος)

17. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο δήμο Μονεμβασίας κατά το σχολικό έτος 2017-18. (Κολλιάκος Ιωάννης)

18. Περί τροποποιήσεως του κανονισμού λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου δήμου Μονεμβασίας.

19. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Κολλιάκος Ιωάν.)

20. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

21. Περί διαγραφής οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους. (Χριστάκος Σταύρος)

22. Περί επιχορηγήσεως αθλητικών σωματείων. (Κολλιάκος Ιωάν.)