Τεχνικό για την κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδας αναζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη που δραστηριοποιείται στο δήμο Σπάρτης την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την κατασκευή ιστοσελίδας και την υποστήριξη αυτής για την κάλυψη των αναγκών του ΙΣΛ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

• Δημιουργία και κατοχύρωση ιστοσελίδας

• Υποστήριξη ιστοσελίδας

• Σύνδεση ιστοσελίδας με κωδικούς των μελών του Ιατρικού Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 20/03/2019, με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Τεχνική προσφορά

3. Οικονομική προσφορά

4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Η ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των δικαιολογητικών είναι: “Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Αρχιδάμου 77-79, ΤΚ 23100, Σπάρτη”.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.