Τι θα συζητήσει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 3.464.051,21 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων – Ολοκλήρωση β΄ φάσης”, έγκριση εκτέλεσης του έργου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. Περί κατατάξεως των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Μονεμβασίας σε ομάδες. (Ιωάννης Κολλιάκος)

4. Περί ψηφίσεως κανονισμού άρδευσης δήμου Μονεμβασίας. (Ιωάννης Σουρλάς)

5. Περί συμμετοχής του δήμου στα προγράμματα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας – 1ος πληθυσμιακός έλεγχος – Διάθεση πίστωσης. (Ζωή Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου)

6. Περί γνωμοδοτήσεως του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης”. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

7. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγίου Στεφάνου), Κουλεντίων, Λαχίου και Παντανάσσης”. (Ιωάννης Σουρλάς)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

9. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

11. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

12. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

13. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

14. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

15. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Νεάπολης”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

16. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δήμου”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

17. Περί ορισμού επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων. (Γεώργιος Βουνελάκης)

18. Περί παρατάσεως της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη Λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη ΔΕ Βοιών, εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης. (Χαρ. Κουτσονικολής)

19. Περί εγκρίσεως της αριθ. 34/2017 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

20. Περί συμπληρώσεως του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

21. Περί αντικαταστάσεως μέλους του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας “ΚΕΠΠΕΔΜ”. (δήμαρχος)

22. Περί αντικαταστάσεως μέλους της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας. (δήμαρχος)

23. Περί αντικαταστάσεως μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Ιωάν. Κολλιάκος)

24. Περί αντικαταστάσεως μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Ιωάν. Κολλιάκος)

25. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Ιωάν. Κολλιάκος)

26. Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. δημάρχου ή αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου αποδοχής δωρεάς ακινήτου.