Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την άδειά τους

adeia

adeia

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τoν τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας:

Ως προς το χρόνο χορήγησης

Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.

Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.

Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του τη ζήτησε ο μισθωτός.

Η άδεια που αναλογεί είναι 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο. Μόλις ο εργαζόμενος συμπληρώσει δώδεκα μήνες εργασία στον ίδιο εργοδότη, τότε η άδεια αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Έτσι, φτάνει τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και τις 25 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο. Από το τρίτο ημερολογιακό έτος και μετά ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους επιθυμεί. Η άδεια βρίσκεται στις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί δύο έτη απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

Αποδοχές αδείας και χρόνος καταβολής

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.

Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.