Το αεροδρόμιο Σπάρτης σήμερα στο Περιφερειακό

aerodromio Sparti

aerodromio Sparti

Περιφερειακό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 4.00′ µµ, στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρίπολης. Οκτώ τα θέματα ηµερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο Σπάρτης στο Λευκόχωμα:

1. Επερώτηση των συµβούλων κ.κ. Νίκου Γόντικα και Βαγγέλη Γούργαρη µε θέµα “∆ηλώσεις για κατάργηση της κρατικής χρηµατοδότησης στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση”.

2. Έγκριση ρύθµισης της κυκλοφορίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου “Ισόπεδος κόµβος αερολιµένα Καλαµάτας”. Εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη.

3. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήµατος καθαριότητας γραφείου αντιπεριφερειάρχη και τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ΠΕ Αργολίδας, για το έτος 2015. (Αναστάσιος Χειβιδόπουλος)

4. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγηµάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας. (Πελοπίδας Καλλίρης)

5. Γνωµοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών ειπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Μετεγκατάσταση – μετατόπιση πλωτής µονάδας εκτροφής θαλασσίων ψαριών µε παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας, τον εκσυγχρονισµό των πλωτών εγκαταστάσεων, την αλλαγή των εκτρεφόµενων ειδών σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθύες, καθώς και την αδειοδότηση των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» στη θέση «Κατελάνος» του δήµου Ν. Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας” (εξ αναβολής). (Ευάγγελος Γιαννακούρας)

6. Έγκριση ένταξης του έργου “Προστασία ακτών Μικράς Μαντίνειας β’ φάση” µε προϋπολογισµό 120.000 ευρώ εις βάρος της πράξης «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από ανωτέρα βία στην ΠΕ Μεσσηνίας (2014 – 2017), προϋπολογισµού 1.500.000 ευρώ. (Ελένη Αλειφέρη)

7. Έγκριση τροποποίησης των πιστώσεων υποέργων – ένταξη νέου υποέργου του ενταγµένου έργου στο Π∆Ε-ΣΑΕΠ026, “Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού και εθνικού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας” µε κωδικό 2013ΕΠ02600004. (Ελένη Αλειφέρη)

8. Αεροδρόµιο Λευκοχώµατος Σπάρτης. (Αδαμαντία Τζανετέα)