Τρεις θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

proslipseis

proslipseis

Ο δήμος Σπάρτης πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες, στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή»:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΠΕ Οικονομικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015

1

ΠΕ Διοικητικού

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015

1

ΤΕ Διοικητικού

7 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85 – 87, ΤΚ 23100 Σπάρτη Ν. Λακωνίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας και κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 81866, εσωτ. 117 και 116).