Τριάντα εννέα βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις για τη φορολογία των αγροτών

agrotissa

Την ακόλουθη ερώτηση απευθύνουν προς τους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης τριάντα εννέα βουλευτές, με πρώτο υπογράφοντα τον Σταύρο Αραχωβίτη, επικεφαλής της Επιτροπής Παραγωγής και Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου (ΕΠΕΚΕ) Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ:

“Είναι γνωστό ότι εντός του 2016 είχαμε μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που διαμορφώνουν ένα νέο φορολογικό πλαίσιο και για τους αγρότες της χώρας μας. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στη χώρα μας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων), τους αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που δεν υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων και τους αγρότες μη ενταγμένους σε καθεστώς ΦΠΑ.

Με το νέο νόμο 4387/2016, προβλέπεται αλλαγή στο πλαίσιο φορολόγησης του εισοδήματος και θεσπίζεται για τους αγρότες έκπτωση φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο εισόδημα από 8.636 έως 9.545 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Επιπλέον, με βάση την παρ. 6, άρθρο 112 του ν. 4389/2016, στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται μείωση του φόρου, αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα.

Μια ακόμη φορολογική ρύθμιση αφορά στη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016. Καθώς πρόκειται για την πρώτη χρονιά εφαρμογής, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις.

Επειδή όλα τα ανωτέρω δεν πρέπει να είναι γενεσιουργός αιτία για επιπλέον προβλήματα στους αγρότες,
Επειδή η εφαρμογή της νομοθεσίας θα πρέπει να είναι χωρίς εμπόδια και δεν θα πρέπει να οδηγεί σε παρερμηνείες και άνιση μεταχείριση,
Επειδή η συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να επιβραβεύεται και σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζεται,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
• Η παρ. 6 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 έχει εφαρμογή και στις τρεις υφιστάμενες σήμερα κατηγορίες ασκούντων αγροτική δραστηριότητα;
• Σε περίπτωση ζημίας από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα ή χαμηλότερου γεωργικού εισοδήματος από το άθροισμα τόκων, μερισμάτων και ενοικίων που δεν αποτελούν προϊόν επαγγελματικής δραστηριότητας, θα επιφέρει απώλεια της ιδιότητας του ενεργού και κατά κύριο επάγγελμα αγρότη;
• Με βάση ποιο στοιχείο θα γίνεται ο προσδιορισμός των επιδοτήσεων προκειμένου να κατανεμηθούν φορολογικά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016;
• Δεδομένου ότι στο τρέχον φορολογικό έτος (2016) έγιναν και πληρωμές επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα έτη, κατά τα οποία υπήρχε διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση αυτών, πώς θα γίνει η φορολογική αποτύπωσή τους και εν τέλει η φορολόγησή τους;”.