Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και νομικό προσλαμβάνει ο δήμος Σπάρτης

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έγινε σήμερα 19 Μαρτίου στη Διαύγεια, ο δήμαρχος Σπάρτης προχωρά στην πρόσληψη δύο ακόμα ειδικών συνεργατών.

Η πρώτη θέση αφορά ειδικό συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και η δεύτερη συνεργάτη σε νομικά θέματα.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, τίτλου σπουδών, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/2007 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευαγγελιστρίας 85-87, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.