Υποχρεωμένες να προσαρμόσουν το καταστατικό τους οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών

του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας Σταύρου Αραχωβίτη


Ο νόμος 4384/2016 (ΦΕΚ Α´ 78) «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» στις μεταβατικές του διατάξεις (άρθρο 49) και συγκεκριμένα με την παράγραφο 10, ορίζει ότι: «Οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών και ενώσεις ομάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου».

Με την υπουργική απόφαση 397/18235(ΦΕΚ601/Β/24/2/2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και των Ενώσεών τους (ΕΟΠ), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (ΟμΠ)», πάλι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 ορίζεται ότι: «Οι ΟμΠ, οι ΟΠ και οι ΕΟΠ που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 συνεχίζουν να λειτουργούν με την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις της παρούσας, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή της».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι υποχρέωση των υφιστάμενων πριν τον ν. 4384/2016 ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους εντός δύο ετών από την 24/2/2017 προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους πέραν αυτών των δύο ετών.


Ο Στ. Αραχωβίτης είναι επικεφαλής της Επιτροπής Παραγωγής και Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου (ΕΠΕΚΕ) Αγροτικής Ανάπτυξης.