“Φρένο” από Βαλιώτη στις αυθαιρεσίες των καταστημάτων

trapezokathismata

trapezokathismata

Την 21η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, κατόπιν ανακοίνωσης, συνάντηση του δημάρχου Σπάρτης με τους καταστηματάρχες της πόλης για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση ήταν:

> Η υπέρβαση κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, η οποία συχνά δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση των πεζών.

> Η άναρχη και χωρίς την απαιτούμενη άδεια τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώρους μονίμων κατασκευών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.

> Η εμπρόθεσμη λήψη άδειας κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα.

> Η διευκόλυνση των καταστηματαρχών, με αύξηση των δόσεων χορήγησης άδειας κοινοχρήστων χώρων.

Ο κ. Βαλιώτης ζήτησε από τους καταστηματάρχες να φροντίζουν για την έγκαιρη λήψη της άδειάς τους, προκειμένου να αποφευχθούν πρόστιμα τα οποία θα τους επιβαρύνουν οικονομικά.

Δεσμεύτηκε επίσης για την άμεση τροποποίηση της απόφασης που αφορά τις δόσεις κοινοχρήστων χώρων από τρεις διμηνιαίες σε τέσσερις διμηνιαίες.

Ζητήθηκε επίσης η άμεση απομάκρυνση από τους κοινόχρηστους χώρους μονίμων κατασκευών, κιοσκίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, και τονίστηκε η ανάγκη λήψης σχετικής άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του δήμου. Υπογραμμίστηκε δε ιδιαίτερα ότι -σε όσους τοποθετούν τέτοιες κατασκευές χωρίς την απαιτούμενη άδεια- ο δήμος θα επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Δόθηκε τέλος εύλογη προθεσμία δέκα ημερών ώστε να συμμορφωθούν όλοι με τις διατάξεις του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων, προτού ο δήμος προβεί σε ελέγχους και την επιβολή προστίμων.

Στον κανονισμό προβλέπεται ότι στους κοινόχρηστους χώρους επί των πεζοδρομίων όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, θα πρέπει αυτά να τοποθετούνται μέχρι το 50% του πλάτους των πεζοδρομίων, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,20 μέτρων για τη διέλευση των πεζών από τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι την πρόσοψη του καταστήματος, ενώ η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αρχίζει τουλάχιστον 0,50 μέτρα από το κράσπεδο της οδού.

Στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του δήμου Σπάρτης (ΑΔΣ 124/2012) αναλυτικά καθορίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να παραχωρούνται για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και άλλων στοιχείων, καθώς και η διαδικασία για χορήγηση σχετικής άδειας από το δήμο, τα δικαιολογητικά, οι όροι και προϋποθέσεις, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και απαγορεύσεις, το ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα ή τοποθέτηση εμπορευμάτων υποβάλλονται στην οικονομική υπηρεσία του δήμου το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους για το οποίο ζητείται η χρήση, η δε εξόφληση γίνεται ή εφάπαξ εντός του Ιανουαρίου ή με προκαταβολή και διμηνιαίες δόσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του δήμου Σπάρτης με αναζήτηση στο διαδίκτυο με τον αριθμό ΑΔΑ:Β4Ω2Ω1Ν-Π9Ι ή στην ιστοσελίδα του δήμου www.sparti.gov.gr.