Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. Β’, 14)

Αὐτόν τόν ὕμνον ἔλεγαν κατεβαίνοντας ἀπό τόν οὐρανό καί ἀνεβαίνοντας οἱ στρατιές τῶν Ἀγγέλων, τήν ἁγία νύκτα τῶν Χριστουγέννων καί ἔτσι πανηγυρικά χαιρετοῦσαν καί ἔφερναν στήν ἀνθρωπότητα τό χαρμόσυνο μέγα μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια, τά Χριστούγεννα φέρνουν τήν εἰρήνη στόν κόσμο. Τήν χριστιανική εἰρήνη, τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ «Ἄρχων τῆς εἰρήνης». Εἶναι «ὁ εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ τόν κόσμον» (Κολ. 1,20). Ἄλλωστε ὁ Ἴδιος εἶπε: «Εἰρήνη ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν». (Ἱω. 14,27). Εἶναι ὁ Γεννηθείς ταπεινά καί πτωχικά στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ὁ ἀληθινός Eἰρηνοποιός τοῦ κόσμου.

Αὐτή, λοιπόν, τήν εἰρήνη πού φέρνει ὁ ἐνανθρωπήσεως Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός καί μεῖς χρειαζόμαστε στή ζωή μας καί κατ’ ἐξοχήν στούς καιρούς μας, ὅπου ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων γκρεμίζεται πολύ εὔκολα καί ἐπικρατεῖ μερικές φορές μοναχά τό ἀτομικό ὑλιστικό συμφέρον, ἡ βία, ἡ φιλονικεία, τά πάθη, ἡ ταραχή καί ἡ ἔχθρα.

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων διαλαλεῖ τήν ἀληθινή εἰρήνη, πού ὀφείλουμε ὅλοι μας νά τήν θέσουμε στίς καρδιές μας καί νἂμαστε ὡς πιστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἄνθρωποι τῆς εἰρήνης.

Τότε θἂχουμε δοξολογήσει καί μεῖς μαζί μέ τούς ἀγγέλους τόν Γεννηθέντα, θἂχουμε προσκυνήσει μαζί μέ τούς ποιμένες, θἂχουμε δωροφορήσει μαζί μέ τούς Μάγους, θἂχουμε γιορτάσει, ὂχι κοσμικά ἀλλά ἀληθινά χριστιανικά Χριστούγεννα. Καλοί χριστιανοί μου, εἰρηνεύετε.

Καλά Χριστούγεννα

Χρόνια πολλά και ευλογημένα

Μέ πατρικές εὐχές

Ο μητροπολίτης

† Ο Μάνης Χρυσόστομος Γ’