Ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού 2014 στο Δήμο Μονεμβασίας

Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στις ώρα 17.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης «Περί εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του δήμου Μονεμβασίας».

Μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως της αριθ. 28/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ), η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014. Εισηγητής ο Χρήστος Πετράκης, πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΜ.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 55/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014. (Αλειφέρη Παναγιώτα)

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 54/2015 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2014. (Αλειφέρη Παναγιώτα)

4. Περί εγκρίσεως των αριθ. 56 & 57/2015 αποφάσεων του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2016». (Αλειφέρη Παναγιώτα)

5. Περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

6. Περί Συμμετοχής του δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. (Δήμαρχος)

7. Περί εγκρίσεως της αριθ. 36/2015 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΜ, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Πετράκης Χρήστος)

8. Περί εγκρίσεως της αριθ. 105/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2016. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

9. Περί εγκρίσεως της αριθ. 106/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

10. Περί εγκρίσεως της αριθ. 95/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 38.000 ευρώ από το ΠΔΕ του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

11. Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2015 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 85.000 ευρώ από το ΠΔΕ του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

12. Περί εγκρίσεως υλοποίησης προγράμματος – προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία 2016-2017. (Σουρλάς Ιωάννης)

13. Περί συγκροτήσεως επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες, παραλαβή προμηθειών και παραλαβή εργασιών για το έτος 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος).