Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Λακωνίας

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με απόφαση της εκλογικής επιτροπής οι επιμελητηριακές εκλογές για το Επιμελητήριο Λακωνίας θα διεξαχθούν:

• Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και από την ώρα 9.00′ έως και την 19.00′ στην ισόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στη Σπάρτη (επί της οδού Λυκούργου αρ. 61).

• Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και από ώρα 9.00′ έως και την 19.00′ στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λακωνίας στους Μολάους του Δήμου Μονεμβασίας.

• Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 9.00′ έως και την 19.00′ στο Γύθειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ειδικότερα στο ισόγειο των γραφείων του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ξανθάκη 3.

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 το Επιμελητήριο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές. Επίσης, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 το Επιμελητήριο ομοίως θα παραμείνει κλειστό για να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λακωνίας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία των εκλογών αναδεικνύοντας στο διοικητικό του συμβούλιο ενεργούς πολίτες-επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου που θα εργαστούν για την αναβάθμιση του επιμελητηριακού θεσμού, την ανάπτυξη του επιχειρείν και την οργάνωση δράσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Λακωνίας και την ανάπτυξη του τόπου.

Το Επιμελητήριο Λακωνίας θα πρέπει να συνεχίσει τη δυναμική του παρουσία και δράση για τη στήριξη των μελών του ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε για την επιχειρηματικότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι τα μέλη του να συμμετέχουν στις δράσεις του Επιμελητηρίου και να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και με τη δυναμική τους παρουσία στις εκλογές του Δεκεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:

α. Καταβολής τελών ή συνδρομών, που λήγει 23/10/2017.

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 23/11/2017 &

γ. Υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 1/11/2017.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκλογές είναι η συμπλήρωση ενός έτους από την εγγραφή στο Επιμελητήριο και για υποψηφιότητα η συμπλήρωση τριών ετών από την εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται τα μέλη να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της εκλογικής επιτροπής για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών. Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.lcci.gr στην αρχική σελίδα και αποστέλλονται με το newsletter του Επιμελητηρίου σε όσα μέλη έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Επίσης, τα μέλη μπορούν να αποταθούν στο προσωπικό του Επιμελητηρίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τυχόν απορίες.

Αριθμός εδρών ανά τμήμα – Έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων – Υπενθυμίσεις & διευκρινίσεις

1. Η κατανομή των εδρών ανά τμήμα του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94024/01-09-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι: α) Τμήμα ΕΜΠΟΡΙΚΟ, 7 έδρες, β). Τμήμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 6 έδρες, γ) Τμήμα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 έδρες και δ). Τμήμα ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 1 έδρα.

2. Έχουν εγκριθεί από την εκλογική επιτροπή τα έντυπα για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας www.lcci.gr ή από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Λακωνίας, Ξανθάκη 3, 1ος όροφος, Γύθειο, τηλ. 27330 22279, fax 27330 22008.

3. Δικαίωμα ψήφου έχουν:

Τα μέλη εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή όσα μέλη έχουν εγγραφεί μέχρι και την 30-11-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ. 2 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου ταμειακώς ενήμερα θεωρούνται, αφενός μεν τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, ως μέλη του Επιμελητηρίου, όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016.

Το δικαίωμα ψήφου όσων πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έχει ως εξής:

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο 1 ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο 2 ψήφους ως εξής:

(αα) Για τις ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους 2 ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

(ββ) Για τις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι 2 ψήφους είτε 2 ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) μέχρι 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε μονοπρόσωπη ΕΠΕ 1 ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

ε. Κάθε ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) 3 ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. Κάθε ΙΚΕ 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

ζ. Κάθε μονοπρόσωπη ΙΚΕ 1 ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

η. Κάθε υποκατάστημα, 1 ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

θ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 1 ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ι. Κάθε συνεταιρισμός, 2 ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του ΔΣ.

Προσοχή: Αναφορικά στην κοινοπραξία και το δικαίωμα ψήφου της ως μέλους εγγεγραμμένου στο ΓΕΜΗ ασκούντος εμπορική δραστηριότητα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4484/2017 παραγ. 2.1, προβλέπεται αναλυτικά το δικαίωμα ψήφου κάθε μέλους, φυσικού προσώπου και μη, πλην όμως κατά αποκλειστική και περιοριστική μνεία. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει η περίπτωση της κοινοπραξίας, ούτε καν στο εδάφιο παρ. 2.1.β.αα με ρητή αναλογική εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις ομόρρυθμες εταιρείες. Υπό την αίρεση λοιπόν της έκδοσης αντίθετης σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου του αρμοδίου Υπουργείου, η εκάστοτε κοινοπραξία μπορεί να ψηφίσει δια των μελών της και μόνον, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ταμειακώς εντάξει και πληρούν τις χρονικές προϋποθέσεις εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ.

4. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα ως ανωτέρω και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου για 3 χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη Προσωπικών Εταιριών (ΟΕ ή ΕΕ), ή ΕΠΕ ή Διοικητικών Συμβουλίων ΑΕ ή Συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.4484/17 οι υποψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα Τμήματα του Επιμελητηρίου. Ως συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου. Ο αριθμός των υποψηφίων ανά συνδυασμό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων.

Κάθε μέλος συνδυασμού θα συμπληρώσει την αίτηση η οποία θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής. Οι αιτήσεις των μελών-υποψηφίων του κάθε συνδυασμού θα κατατεθούν ομαδικά με αίτηση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Η αίτηση του εκπροσώπου περιλαμβάνει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή στα χρηστά ήθη.

Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) απόδειξη εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου Λακωνίας (για κάθε υποψήφιο) για κατάθεση ποσού 50 € και

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για κάθε υποψήφιο ότι: «Δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, ούτε τελώ σε δικαστική συμπαράσταση, δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 (βιασμός) και 353 (πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις) του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και να έχει καταχωριστεί η σχετική ποινή στο απόσπασμα του ποινικού μου μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν έχω καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Ν.936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄) και να μην έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή μου, δεν έχω κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχω αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις μου να τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.». (άρθρο 7 ΠΔ 372/1992, άρθρο 3γ παρ. 3& 4 του Ν.2081/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005) Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής. (Η θεώρηση γίνεται σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και στα γραφεία του Επιμελητηρίου)

Τα απαραίτητα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας και οδηγίες στην ιστοσελίδα www.lcci.gr.