Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας ενημερώνει για το τι ισχύει σχετικά με τη χορήγηση του δώρου Χριστουγέννων, τις κανονικές άδειες και τις ημέρες αργίας (25η και 26η Δεκεμβρίου).

Δώρο Χριστουγέννων

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την 21η Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά ή στο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσει εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής του.

Συνεπώς δεν υποχρεούται κανείς να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για δώρο Χριστουγέννων και το ΕΚ καλεί τους εργαζόμενους, όπου συμβαίνει, να το καταγγέλλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ, που πρέπει από την πλευρά τους να πυκνώσουν τους ελέγχους στις επιχειρήσεις.

Κανονική άδεια

Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του 2018 την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν τη ζητήσει.

Μεταφορά της άδειας στο επόμενο ή σε άλλο ημερολογιακό έτος δεν επιτρέπεται, ακόμη κι αν υπάρχει συγκατάθεση του εργαζομένου.

Επίσης είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για εγκατάλειψη από τον εργαζόμενο του δικαιώματός του για λήψη της άδειας.

Ο εργαζόμενος που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, αμέσως μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειάς του, στο διπλάσιο. Ο διπλασιασμός αφορά μόνο τις αποδοχές άδειας και όχι το επίδομα άδειας.

Τι ισχύει για 25η και 26η Δεκεμβρίου

Η 25η και 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες απαγορεύεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, για την 25η και 26η Δεκεμβρίου, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζoμένους που αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση.

Οι αμειβόμενοι με μισθό δεν θα λάβουν τίποτε πέραν του μισθού τους.

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικά, κλινικές, ξενοδοχεία, βιομηχανίες συνεχούς λειτουργίας κλπ) και απασχολήσουν προσωπικό τις ημέρες αυτές, θα πρέπει να καταβάλουν στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου, και στους αμειβόμενους με μισθό την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού.