14 θέματα στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/12 και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί χορήγησης αδειών συμμετοχής στο χριστουγεννιάτικο χωριό. (Δημήτρης Αποστολάκος)

2ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των προμηθειών φυτών και φυτοπαθολογικού υλικού έτους 2016. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

3ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2014», αναδόχου Δημητρίου Παπαδάκου. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση τέως δημαρχείου Μυστρά», αναδόχου K/Ξ Μουτσόπουλος Κων. του Δ. – Ρογκάκος Ευαγγ. του Γ. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση τέως δημαρχείου Μυστρά», αναδόχου K/Ξ Μουτσόπουλος Κων. του Δ. – Ρογκάκος Ευαγγ. του Γ. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη καταστήματος «3» δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 436/2-11-2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για λογιστική τακτοποίηση λόγω ηλεκτρονικού κατασχετηρίου από οφειλές ΔΟΥ. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος. (Παναγιώτης Ρήγας)

10ο Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Σπάρτης. (Νικόλαος Δούνιας)

11ο Ανάκληση της αριθμ. 458/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου επέκτασης – βελτίωσης αρδευτικών δικτύων ΔΕ Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στην ΤΚ Τρύπης 2016» του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου τοπικής κοινότητας Τρύπης. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Γνωμοδότηση επί της από 29/8/2016 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ: 25552/2-9-2016) αίτησης θεραπείας του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων (κωδ. MIS : 349385/1) με αίτημα την απόρριψη της 208/2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΣΔΙΩ1Ν-ΘΕΣ) του δήμου Σπάρτης, και την αποδοχή των ποσοτήτων της τελικής επιμέτρησης με τις ποσότητες που είχε υποβάλει αρχικώς με την από 18/2/2016 αίτησή της. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Γνωμοδότηση επί της από 29/8/2016 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ: 25553/2-9-2016) αίτησης θεραπείας «Αίτημα αποκατάστασης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας κυρίου του έργου» του αναδόχου του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων (κωδ. MIS : 349385/1). (Παν. Αργυρόπουλος)