15 προσλήψεις στο Δήμο Ευρώτα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόθεση να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του δήμου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 13 άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2018: τρεις παιδαγωγοί, δύο νηπιαγωγοί, ένας καθηγητής αγγλικής γλώσσας, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής, δύο φιλόλογοι, ένας μαθηματικός, ένας μουσικός και δύο άτομα προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία», Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051”. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/10 έως και 26/10. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του δήμου.

Επίσης, ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Συγκεκριμένα θα προσλάβει έναν ΥΕ εργάτη ύδρευσης και έναν ΥΕ εργάτη νεκροταφείων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Ευρώτα, ΤΚ 23051, Σκάλα Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Αφροδίτης Σεργιάδη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27353 60024).