26 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο δημοτικό κατάστημα της κεντρικής πλατείας. Θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

> Περί έγκρισης των αριθ.70/2013 και 4/2014 αποφάσεων του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης σχετικά με την έγκριση απολογισμού του ΝΠ οικονομικού έτους 2010. Εισηγητές οι κ.κ. Λεωνίδας Καράντζαλης και Χρήστος Πλειώτας.

> Περί έκφρασης θέσης σχετικά με το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα με τους ν.4174/2013, 4172/2013, 4225/2013. (Χρ. Πλειώτας)

> Περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου Σπάρτης για το έτος 2014. (Δημήτριος Αρβανίτης)

> Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Κεφαλά. (Ευστράτιος Κοκκορός)

> Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση του 12 καταστήματος της δημοτικής αγοράς. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Χρήστος Μπουγάδης)

> Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί ανάδειξης δύο δημοτικών συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014. (Δημήτριος Καραχάλιος)

> Περί ανάδειξης ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ.209 και 273 του ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί ανάδειξης ενός δημ. συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της επιτροπής βεβαίωσης εργασιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Σπάρτης για το έτος 2014. (Ιωάννης Καρμοίρης)

> Περί ανάδειξης ενός δημ. συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ.209 και 273 του ν.3463/2006 της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το έτος 2014. (Χρ. Μπουγάδης)

> Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.2/2014 μελέτης, έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λπ. ΔΕ Σπαρτιατών”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί αντικατάστασης μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δ. Σπάρτης. (Μάριος Τζωρτζάκης)

> Περί προγραμματισμού πρόσληψης ενός γιατρού εργασίας με σύναψη σύμβασης έργου έτους 2014. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετική η αριθμ. 2520/93/20-1-2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου). (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για “Συντήρηση εγκαταστάσεων αεροδρομίου”. (Ευστ. Κοκκορός)

> Περί έγκρισης σύστασης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ” με δήμους του νομού Λακωνίας – Έγκριση καταστατικού. (Σταύρος Αργειτάκος)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου “Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (Πρ.Ξανθάκου)” με Κ.Α. 30-7321.002. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου “Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου” με Κ.Α. 30-7322.010. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)”. (Δ. Καραχάλιος και Παν. Χριστοφιλάκος)

> Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού φυσικού αντικειμένου, και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (Πρ.Ξανθάκου) (1ος ειδικός προϋπολογισμός)”. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού σχολείου ΤΚ Περιβολίων. (Ευστ. Κοκκορός και Παρ. Καλομοίρης)

> Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού σχολείου ΤΚ Λογγάστρας. (Ευστ. Κοκκορός και Χρ. Μπουγάδης)

> Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας” του δήμου Ευρώτα. (Δ. Καραχάλιος)

> Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για εγγραφή της πίστωσης της πράξης με τίτλο “Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση”. (Ευστ. Κοκκορός)