27 εξάμηνες προσλήψεις στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού συνολικά 27 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Υπηρεσία Καθαριότητας

& Ηλεκτροφωτισμού

ΔΕ οδηγών

(χωρίς κάρτα ψηφιακού

ταχογράφου)

6 μήνες

6

Υπηρεσία Καθαριότητας

& Ηλεκτροφωτισμού

ΔΕ ηλεκτροτεχνιτών

(ειδικότητας ΣΤ΄ Εναερίων

Δικτύων)

6 μήνες

2

Υπηρεσία Καθαριότητας

& Ηλεκτροφωτισμού

ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων

[εκσκαφέα – φορτωτή

(Ομάδας Β΄ Τάξης Γ΄)]

6 μήνες

2

Υπηρεσία Καθαριότητας

& Ηλεκτροφωτισμού

ΥΕ εργατών (καθαριότητας)

6 μήνες

17

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, ΤΚ 23200, Ν. Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Μπερτζελέτου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60344).