Οι ενέργειες του Δήμου Μονεμβασίας στην πυρόπληκτη ΔΕ Βοιών

Trixeilis Hraklis

Ανακοίνωση για τις έως τώρα ενέργειες στις οποίες προέβη με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άρση των επιπτώσεων των καταστροφών που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον της ΔΕ Βοιών από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου εξέδωσε ο δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Τριχείλης. Όπως λοιπόν ενημερώνει:

1. Σύναψε προγραμματική σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) προϋπολογισμού 67.650 ευρώ, προκειμένου να εκπονήσει μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων και άμεσων επεμβάσεων. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο δήμο, περιλαμβάνοντας τις εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν στις πυρόπληκτες περιοχές, σε τρεις φάσεις:

α) εργασίες καθαρισμών και μείωσης της διάβρωσης,

β) εργασίες για τη μείωση της πλημμυρικής επικινδυνότητας και

γ) εργασίες για τη μείωση της κατολισθητικής επικινδυνότητας.

2. Ο δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της επιστημονικής ομάδας, έχει αναθέσει την α΄ φάση εργασιών και μέρος από τη β΄, οι οποίες αφορούν σε καθαρισμούς τάφρων, κοιτών ρεμάτων και απομάκρυνσης φερτών υλικών και κλάδων. Συγκεκριμένα έχουν ανατεθεί για τη ΔΚ Νεάπολης εργασίες στις τοποθεσίες από το Κέντρο Υγείας έως Αγία Μαρίνα, Κέντρο Υγείας – Γραμματικό, Γράμματα – Ψαφάκι, Γράμματα – Βιολογικός και στο ρέμα Αγίου Νεκταρίου, για την ΤΚ Φαρακλού στη θέση από Αγία Μαρίνα έως Δασύλλιο, για την ΤΚ Μεσοχωρίου από το τέρμα της τοπικής κοινότητας έως Αγ. Σωτήρα, για την ΤΚ Λαχίου από Παλαιόκαστρο έως Κοιμητήριο Λαχίου, στη θέση ρέμα Αθανασάκου κάτω από το κοινοτικό κατάστημα, στο ρέμα γεώτρησης Πλατανιστού, στο ρέμα της εξόδου Λαχίου προς ΤΚ Αγίου Νικολάου, στην είσοδο ΤΚ Λαχίου από Νεάπολη και καθαρισμό του φρεατίου ομβρίων στον Άγιο Χαράλαμπο, για την ΤΚ Αγίου Νικολάου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Βρυσούλα, καθαρισμός τάφρων και φρεατίων ομβρίων στις θέσεις Νεράιδα, Βαθύ Λαγκάδι, Αγία Βαρβάρα – Γεώτρηση, Σκαλακά, Δασάκι και Δασάκι – Γούλας αντίστοιχα.

Σε όλες τις πληγείσες κοινότητες έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για την αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και των βλαβών στις δημοτικές υδροληψίες.

Έχει δοθεί από πόρους του δήμου στις πυρόπληκτες οικογένειες χρηματικό βοήθημα από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

Γίνονται καθημερινά ενέργειες και παρακολουθούμε τη διαδικασία για την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.

Εκτός των ανωτέρω, καθημερινά οι εργαζόμενοι και τα μηχανήματα του δήμου πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων, κοιτών ρεμάτων κ.ά. στην πληγείσα περιοχή.

Το κόστος για τις αναφερόμενες εργασίες που υλοποιήθηκαν ήδη και υλοποιούνται τώρα, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300.000 ευρώ και καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους του δήμου”.