46 προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

logo dimou Spartis

 

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, συνολικά 46 ατόμων, για την κάλυψη πρόσκαιρης εποχιακής ανάγκης (πυρασφάλεια και πυροπροστασία).

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΔΕ – Χειριστών

Μηχανημάτων έργων

Δύο

μήνες

5

ΔΕ – Χειριστών

Γεωργικού Ελκυστήρα

(Τρακτέρ)

Δύο

μήνες

3

ΔΕ – Οδηγών

Δύο

μήνες

12

ΥΕ – εργατών

πυροπροστασίας

Δύο

μήνες

26

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Γκορτσολόγου 52), απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης υπόψιν κ. Αναστασίας Ξυδιά ή κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας 27313 61264 και 27313 61225).